Nauzubillah Min Zalik!! Inilah Amal Soleh Yang Ditolak dan Dibalikan Ke Muka

loading...
loading...

"Tanda yang nampak pada lidah orang yang 'ujub itu ialah ia rutin mengatakan aku begini-begini, aku begini semacam perkataan Iblis (kepada Allah ketika ia tak mahu sujud terhadap Nabi Adam a.s.),

Surah Al A 'raf, ayat 12"Aku lebih baik daripadanya (Adam) kerana Engkau menjadikan aku daripada api dan Engkau menjadikannya daripada tanah". [QS 7:12]

Imam Abdullah bin Al Mubarak r.a. sudah meriwayatkan di dalam kitab Al Zuhd dengan sanad beliau daripada seorang lelaki (iaitu Khalid bin Maadan) yang sempat mengatakan terhadap Muaz:
"Wahai Muaz! Ceritakanlah kepadaku suatu hadis yang sempat engkau dengar daripada Rasulullah s.a.w.".

Mengatakan rawi hadis tersebut (Khalid bin Maadan) lalu Muaz menangis jadi aku sangka ia tak bisa berhenti namun akhimya Muaz berhenti daripada tangisannya kemudian lalu Muaz mengatakan:

"Aku mendengar Rasulullah s.a.w. sempat bersabda kepadaku:
Wahai Muaz! Sebetulnya aku mahu menceritakan terhadap kalian suatu hadis apabilalau engkau sanggup merawatnya tentu ia bakal memberi kegunaaan bakal dikau di segi Allah namun apabila engkau mensia-siakannya dan tak merawatnya maka bakal terputuslah hujjahmu di hadapan Tuhan pada hari Kiamat nanti".

"Wahai Muaz! Sesungguhnya Allah S.W.T. sudah menjadikan tujuh orang malaikat sebelum ia menciptakan langit dan bumi kemudian lalu ditentukannya pada setiap langit seorang malaikat daripada mereka untuk menjaga pintu langit tersebut".

Langit Pertama
Lalu naiklah malaikat Hafazhah mengangkat amalan seseorang hamba yang diperbuatnya mulai dari pagi hingga ke petang. Amalan tersebut memiliki nur bagai cahaya matahari, jadi apabila malaikat Hafazhah yang mengangkat amalan hamba itu hingga ke langit yang pertama. Mereka berpendapat bahawaamalan itu baik dan sangat tak sedikit lalu mengatakan malaikat penjaga langit pertama itu bagi malaikat Hafazhah:

"Pukulkan dengan amalan ini bakal muka orang yang mengerjakannya. Akulah malaikat penjaga ghibah (mengumpat). Allah sudah menyuruhku agar aku tak membiarkan amalan orang yang mengumpat orang lain itu bisa melewati aku untuk semakin naik ke atas".

Langit Ke 2
Kemudian datang pula malaikat Hafazhah mengangkat amalan seseorang hamba. Mereka berpendapat bahawa amalan itu sangat baik dan sangat tak sedikit (Malaikat itu berjaya melintasi langit yang pertama kerana orang yang mengerjakan amalan tersebut tak terlibat dengan dosa mengumpat orang) jadi mereka hingga ke langit yang kedua lalu mengatakan malaikat penjaga langit yang kedua itu:

"Berhenti kalian di sini dan pukulkan dengan amalan ini bakal muka orang yang mengerjakannya kerana ia menghendaki dengan amalannya bakal mendapat keuntungan dunia. Allah sudah menyuruhku agar aku tak membiarkan amalan orang semacam ini melintasi aku untuk semakin naik ke atas. Tidak hanya daripada itu ia juga suka membesarkan diri di dalam majlis perjumpaan. Akulah malaikat penjaga kebesaran".

Langit Ke 3
Kemudian naik pula malaikat Hafazhah mengangkat amal seseorang hamba yang penuh dengan sinaran dan cahaya daripada pahala sedekah, sembahyang, puasa. Para malaikat Hafazhah merasa hairan menonton keindahan amalan tersebut lalu mereka mengangkat amalan itu (melintasi langit yang pertama dan kedua) jadi hingga ke pintu langit yang ketiga maka mengatakan malaikat penjaga langit ketiga itu:

"Berhenti kalian di sini dan pukulkan dengan amalan ini bakal muka orang yang mengerjakannya. Akulah malaikat takbur. Allah menyuruhku agar tak membiarkan amalan orang yang takbur bisa melintasiku. Orang itu sangat suka membesarkan diri di dalam majlis orang ramai".

Langit Ke 4
Kemudian naik pula malaikat Hafazhah mengangkat amal seseorang hamba. Amal itu bersinar-sinar semacam bersinarnya bintang yang berkelip-kelip. Baginya suara tasbih, sembahyang, puasa, haji dan umrah. Para malaikat Hafazhah berjaya mengangkat amalan itu jadi hingga ke pintu langit yang keempat maka mengatakan malaikat penjaga langit keempat itu:

"Berhenti kalian di sini dan pukulkan dengan amalan ini bakal muka orang yang mengerjakannya, belakang dan juga perutnya. Akulah malaikat ujub. Allah menyuruhku agar tak membiarkan amalan orang yang ujub bisa melintasiku. Ia beramal merupakan dengan dorongan perasaan ujub terhadap dirinya".

Nota:
'Ujub, takbur dan merasa bangga dengan diri sendiri merupakan satu penyakit hati yang sangat sulit diubati. 'Ujub itu ialah memandang terhadap diri sendiri dengan pandangan kemuliaan dan keagungan dan memandang orang lain dengan pandangan penghinaan. Tanda yang nampak pada lidah orang yang 'ujub itu ialah ia rutin mengatakan aku begini-begini, aku begini semacam perkataan Iblis (kepada Allah ketika ia tak mahu sujud terhadap Nabi Adam a.s.),
"Aku lebih baik daripadanya (Adam) kerana Engkau menjadikan aku daripada api dan Engkau menjadikannya daripada tanah". (Surah Al A 'raf, ayat 12)

Langit Ke 5
Kemudian naik juga malaikat Hafazhah mengangkat amal seseorang hamba jadi mereka berjaya sampai ke pintu langit yang kelima seakan-akan amalan itu pengantin yang diantar (disambut) ke rumah suaminya (maksudnya amalannya itu berseri-seri) lalu bilang malaikat penjaga langit yang kelima:

"Berhenti kalian dan pukulkan dengan amal ini bakal muka orang yang mengerjakannya dan campakkanlah di atas tengkoknya. Akulah malaikat hasad ia sangat hasad terhadap orang yang belajar ilmu dan beramal semacam amalannya. Ia hasad bakal orang lain yang meperbuat sebarang kelebihan di dalam ibadat ia juga mencela mereka. Allah menyuruhku agar aku tak membiarkan amalan orang yang hasad ini melintasi aku".

Langit Ke 6
Kemudian naik pula malaikat Hafazhah mengangkat amalan seseorang hamba. Baginya cahaya semacam bulan purnama daripada sembahyang, zakat, umrah, jihad dan puasa. Malaikat Hafazhah berjaya mengangkat amalannya jadi hingga ke langit yang keenam lalu mengatakan malaikat penjaga langit tersebut:

"Berhentilah kalian dan pukulkan amalan ini bakal muka orang yang mengerjakannya kerana ia tak belas kasihan terhadap hamba-hamba Allah yang terkena bala dan kesulitan bahkan ia merasa gembira dengan demikian. Akulah malaikat rahmat. Allah menyuruhku agar tak membiarkan amalan orang yang semacam ini bisa melintasi aku".

Langit Ke 7
Kemudian naiklah pula malaikat Hafazhah mengangkat amalan seseorang hamba. Amalan itu ialahsembahyang,puasa, nafkah, jihad dan warak. Baginya bunyi (maksudnya bunyi zikir) semacam bunyi lebah dan baginya cahaya semacam cahaya matahari dan naiklah bersama dengan amalan itu tiga ribu orang malaikat. Mereka sudah berjaya membawanya jadi hingga ke pintu langit yang ketujuh maka mengatakan malaikat penjaga pintu langit tersebut:

"Berhentilah kalian dan pukulkan dengan amalan ini bakal muka orang yang mengerjakannya bahkan pukulkan pula bakal seluruh anak buah badannya dan tutupkan ke atas hatinya. Akulah malaikat zikir (zikir di sini bermakna: mencari sebutan, iaitu seorang yang beramal dengan tujuan agar disebut-sebut oleh orang lain).

Aku bakal menghalang amalan orang yang riak dari hingga terhadap Tuhanku. la beramal bukan kerana mencari keredhaan Allah namun hanya berfungsi agar mendapat tempat yang tinggi di hati para fukaha dan agar disebut di kalangan para ulama dan agar masyhur namanya di merata tempat. Allah menyuruhku agar tak membiarkan amalan orang yang riak itu melintasi aku, kerana setiap amalan yang tak ikhlas merupakan riak dan Allah tak bakal menerima amalan orang yang riak".

Di Hadapan Allah
Kemudian naik pula malaikat Hafazhah dengan amalan seseorang hamba. Amalan itu berupa sembahyang, zakat, puasa, haji, umrah, adab mulia, tak sedikit berdiam (daripada perkara yang tak berkegunaaan) dan tak sedikit berzikir. Amalan hamba ini diusung oleh para malaikat penjaga tujuh petala langit jadi mereka melintasi segala halangan dan hingga terhadap Allah.

Para malaikat itu berhenti di hadapan Allah dan bersaksi dengan keikhlasan dan kebaikan amalan tersebut lalu Allah berfirman terhadap para malaikatnya:
"Kamu merupakan yang bertugas menjaga amalan hambaKu ini dan sebetulnya Aku lebih mengenal dengan segala isi hatinya. la sebetulnya tak menghendaki bakal Aku dengan amalannya tersebut. la hanya menghendaki sesuatu yang lain daripadaKu oleh kerana itu maka Aku turunkan ke atasnya bakal laknat Ku".

Lalu para malaikat tadi mengatakan:
"Ke atasnya laknat Mu dan juga laknat kami". Lalu melaknat bakal dirinya oleh tujuh petala langit dan seisinya.

Mendengar sabda Rasulullah s.a.w. ini lalu Muaz menangis seraya mengatakan:
"Engkau merupakan Rasulullah s.a.w. sedangkan aku merupakan Muaz (hamba Allah yang bukan Rasul). Maka bagaimana aku bisa selamat dan sejahtera".

Lalu Rasulullah s.a.w. menjawab:
"Hendaklah engkau ikuti aku mesikipun hanya dengan sedikit amalan. Wahai Muaz jaga lidahmu baik-baik daripada mencela saudaramu yang membaca Al Quran (golongan Ulama) dan pertanggungkanlah segala dosamu ke atasmu dan jangan engkau mempertanggungkan dosamu ke atas mereka dan jangan engkau berpendapat dirimu bersih dan jangan pula engkau mencela orang lain dan jangan engkau memuji dirimu di hadapan mereka.

Dan jangan engkau campurkan urusan dunia di dalam urusan akhirat. Dan jangan engkau menyombong diri di dalam majlis kelak orang ramai bakal takut kepadamu kerana kejahatanmu dan jangan engkau berbisik terhadap seseorang sedangkan seorang lagi ada di sisimu danjangan engkau membesarkan dirimu maka bakal terputus daripadamu segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan jangan engkau carikkan (pecah belah) bakal manusia maka mencarik bakal dikau oleh anjing-anjing api neraka pada hari kiamat nanti".

Muaz bertanya: "Ya Rasulullah siapakah orang yang sanggup melaksanakan segala perkara yang engkau sebutkan tadi? Dan siapakah yang bakal selamat daripada seksaan itu?"

Nabi s.a.w. menjawab: "Itu sebetulnya mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah".
Kemudian lalu Khalid bin Maadan mengatakan: "Maka aku tak sempat menonton seseorang yang
tidak sedikit membaca Al Quranul Karim lebih daripada Muaz kerana beliau faham terhadap hadis yang besar ini".

Hadis ini riwayat lbnul Mubarak di dalam Kitab Al Zuhd dan riwayat lbnul Jauzi di dalam kitab Al Maudhu'at (Lihat Takhrij Al Iraqi, Ihya Ulumiddin 3/295).

Dipetik dari kitab Bidayatul Anugerah (Permulaan Jalan Hidayah) Imam Al Ghazali, muka surat 144.
loading...
Loading...
loading...
close